ییس سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشوربابیان اینکه میزان بهره برداری ازجنگلها به پایین ترین حدخود رسیده است خاطرنشان ساخت: 10درصدنیازچوبی کشورازجنگلها تامین می شود

خداکرم جلالی،کاهش جنگلهای جهان از 8 میلیارد هکتاربه 4 میلیاردهکتاررافاجعه بزرگ خواندوگفت: بخش عمده این اتفاق بخاطرعدم همزیستی مسالمت آمیزصنعت باجنگل بوده است.

ویت صریحکرد: براساس ارزیابی های بین الملل یوآخرین گزارش شاخص عملکردزیست محیطی ایران باداشتن نمره 84 از 100 رتبه شانزدهم ازنظرحفااظت ازجنگلها رادردنیا داراست.

.

وی افزود: براساس این گزارش میزان تخریب جنگلها درجهان سه وهشت دهم درصداست اما این میزان درایران یک دهم درصداست که این رقم راهم باید کاهش دهیم.

به گفته جلالی نیازسالانه چوب کشور 5/6 میلیون مترمکعب است که باتوجه به واحدهای درحال احداث صنایع تاافق 1404 این میزان به 13 میلیون مترمکعب می رسد.

جلالی،آمارزراعت چوب درکشوررا 220 هزارهکتارنامبرد وافزود: برای کمک به پایداری جنگلها 76 درصدازنیازچوبی کشورازاین حوزه تامین می شود.

.

وی بابیان اینکه بایدانگیزه لازم برای تولیدکنندگان زراعت چوب فراهم شود،خواستارتعامل بیشترصنایع ومعادن باسازمان جنگلهاوانجمن ملی صنوبرشد.

رییس سازمان جنگلهاهمچنین اظهارکرد: درقضیه پایداری جنگل وصنایع،اولویت پایداری باجنگل است ونیازهای صنعت رامی توان باواردات برطرف کرد.

وی بااشاره به اینکه ما نمی توانیم نیازچوب یه صنا یع را به جنگل معطوف کنیم درباره بهره برداری ازجنگلها یادآورشد:

مدیریت درجنگل تعطیل پذیرنیست وبراساس شاخص های تعیین شده،بهره برداری ازجنگلها به شیوه نزدیک به طبیعت انجام می شود وبا توجه به داده ها ، هرنقطه ای ازجنگل اجازه نداد، بهره برداری درآن نقطه بکلی ممنوع اعلام می شود